Doručili jsme již 1864 zpráv z minulosti.

Každý z našich holubů již 562650×? oblétl celý svět.

Podmínky používání internetových stránek http://www.starsija.cz

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají internetové stránky provozované TOVARNA.CZ (dále jen uživatelé).
Používání internetových stránek je bezplatné.

Užívat tyto stránky, nebo jejich části jinak, než pro vlastní potřebu není bez předchozího písemného souhlasu provozovatele dovoleno.
Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele není dovoleno zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technické podstaty stránek. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění stránek, nebo jakékoliv jejich součásti, má pouze provozovatel.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na internetových stránkách vycházejí z informací, které poskytuje provozovatel.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím jeho stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho internetových stránek. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (zejména diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.

Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele na internetových stránkách provozovatele jen tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Provozovatel není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Ochrana osobních údajů

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím stránek StaršíJá.cz neposkytujeme třetím stranám a využíváme je výhradně pro potřeby služby StaršíJá. Podnikáme příslušná bezpečností opatření na ochranu údajů před neoprávněným přístupem, neoprávněnými úpravami, zveřejněním nebo zničením. (Mezi tato opatření patří interní kontrola našich postupů při shromažďování, skladování a zpracování a kontrola bezpečnostních opatření, včetně vhodného šifrování a fyzického zabezpečení proti neoprávněnému přístupu do systémů, kam ukládáme osobní údaje.)

Zásady ochrany osobních údajů se řídí platným zněním Zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů.

Vzoreček: (c ... počet vzkazů) * (t ... celkový čas ve vzduchu od spuštění služby) / (5 * 8)